September 2019
Mo
02
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
09
Fam. Fuchs
16
Fam. Wieninger
Fam. Gallhuber
23
Fam. Beranek
Fam. Riegler
30
Fam. Beranek
Fam. Hössl
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Di
03
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
10
Fam. Fuchs
17
Fam. Wieninger
Fam. Gallhuber
24
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Mi
04
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
11
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Fuchs
18
Fam. Wieninger
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Gallhuber
25
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Riegler
Do
05
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
12
Fam. Fuchs
19
Fam. Wieninger
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
26
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fr
06
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
13
Fam. Wieninger
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
20
Fam. Wieninger
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
27
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Sa
07
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Stürmische Zeiten
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
14
Fam. Wieninger
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Stürmische Zeiten
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
21
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Stürmische Zeiten
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
28
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Stürmische Zeiten
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
So
01
Fam. Riegler
Fam. Fuchs
Most- und Sturmfest
08
Fam. Riegler
Stürmische Zeiten
Fam. Fuchs
15
Fam. Wieninger
Stürmische Zeiten
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
22
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Stürmische Zeiten
Fam. Gallhuber
29
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Stürmische Zeiten
Fam. Fuchs
 
 
WEBtivation - creative web solutions