November 2019
Mo
04
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
11
Fam. Wieninger
Fam. Riegler
18
Fam. Niegl
25
Fam. Hössl
Di
05
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
12
Fam. Riegler
19
Fam. Niegl
26
Fam. Hössl
Mi
06
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Riegler
13
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Riegler
20
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
27
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Do
07
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
14
Fam. Riegler
21
Fam. Niegl
28
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Fr
01
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Harrauer
08
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Riegler
15
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Riegler
22
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
29
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Sa
02
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Harrauer
Fam. Riegler
09
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Riegler
16
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Riegler
23
Fam. Hössl
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13 Uhr
30
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Riegler
So
03
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Harrauer
10
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
17
Weintaufe
Fam. Niegl
Fam. Riegler
24
Fam. Hössl
Fam. Niegl
 
 
WEBtivation - creative web solutions