August 2019
Mo
05
Fam. Beranek
Fam. Hastenteufel
12
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
19
Fam. Niegl
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
26
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Di
06
Fam. Beranek
Fam. Hastenteufel
13
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
20
Fam. Niegl
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
27
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Mi
07
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hastenteufel
14
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
21
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
28
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Do
01
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Hastenteufel
08
Fam. Beranek
Fam. Hastenteufel
15
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Fam. Gallhuber
22
Fam. Niegl
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
29
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Fr
02
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Hastenteufel
09
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Gallhuber
16
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
23
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
30
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Sa
03
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Hastenteufel
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
10
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Gallhuber
17
Fam. Hössl
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
24
Fam. Hössl
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
31
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
So
04
Fam. Beranek
Fam. Hastenteufel
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
11
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Gallhuber
18
Fam. Hössl
Fam. Niegl
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
25
Fam. Hössl
Fam. Niegl
Fam. Riegler
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
 
 
WEBtivation - creative web solutions