November 2018
Mo
05
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
12
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
19
Fam. Niegl
26
Fam. Hössl
Di
06
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
13
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
20
Fam. Niegl
27
Fam. Hössl
Mi
07
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
14
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
21
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
28
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Do
01
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Harrauer
08
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
15
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
22
Fam. Niegl
29
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Fr
02
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Harrauer
Fam. Riegler
09
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
16
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Riegler
23
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
30
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Sa
03
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Harrauer
Fam. Riegler
10
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
17
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Riegler
24
Fam. Hössl
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
So
04
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Harrauer
11
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
18
Weintaufe
Fam. Niegl
Fam. Riegler
25
Fam. Hössl
Fam. Niegl
 
 
WEBtivation - creative web solutions